Aktualności

  Badania psychotechniczne przedstawicieli handlowych oraz innych pracowników użytkujących samochód służbowy.

  Ostatnio pracodawcy coraz częściej zadają pytania w sprawie badań profilaktycznych osób wykonujących pracę na innych stanowiskach lecz kierujących w ramach obowiązków zawodowych samochodem służbowym, a więc np. przedstawiciele handlowi, przedstawiciele medyczni. Czy pracownik używający samochodu jako narzędzia pracy musi przejść badanie psychologiczne, czy nie- to często pojawiająca się wątpliwość.

  W celu wyjaśnienia tych wątpliwości, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy , dr.n.med. Ewa Wągrowska-Koski przekazała następujące wytyczne do przeprowadzania badań profilaktycznych kierowców, w tym interesujących nas osób zatrudnionych na innych stanowiskach, ale kierujących w ramach obowiązków zawodowych pojazdami służbowymi:

  „ Wobec osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, nie podlegających ustawie o transporcie drogowym (np. kierowcy ciągnika, kierowcy przewożący osoby - do 9 osób i tylko niezarobkowo, lub towary pojazdem o masie do 3,5 tony), a także pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, ale kierujących w ramach obowiązków zawodowych pojazdami służbowymi (o masie do 3,5 tony - np. przedstawiciele handlowi) do badań profilaktycznych stosuje się przepisy ustawy Kodeks pracy i Prawo o ruchu drogowym.

      Zakres badań profilaktycznych określają przepisy wykonawcze do w/w ustaw tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Zakres i częstotliwość badania profilaktycznego ustala lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną w oparciu o „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

      Lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Oceny zagrożeń lekarz dokonuje na podstawie, przekazywanej przez pracodawcę w skierowaniu na badanie, informacji o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

  Zakwalifikowanie konkretnego rodzaju czynności czy pracy wykonywanej na określonym stanowisku do pracy wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej należy do kompetencji lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną i ustalane jest w oparciu o wiedzę medyczną, informacje podane przez pracodawcę w skierowaniu na badanie profilaktyczne oraz w razie wątpliwości uzupełnione wizytacją stanowiska pracy.

      Zdolność do wzięcia udziału w ruchu drogowym u kierowcy określamy jako tzw. gotowość do prowadzenia pojazdu. Na gotowość tę składają się: zdolność prawidłowego, logicznego myślenia, pamięć, krytycyzm, odpowiednia przerzutowość i pojemność uwagi, wyobraźnia, zdolność do podejmowania decyzji, a przede wszystkim także ogólna dobra kondycja i prawidłowy stan zdrowia. Pewną rolę odgrywają także naturalne skłonności charakterologiczne, jak ustępliwość i opanowanie emocjonalne. Wszystkie te cechy powinny występować w nadmiarze, tak aby mogły stanowić pewną rezerwę w razie konieczności podejmowania kolejnych i szybkich decyzji podczas prowadzenia pojazdów.

  W tej sytuacji należy uznać, że kierowanie pojazdem jest czynnością, wymagającą od wykonującej osoby pełnej sprawności psychoruchowej, zatem zakres badania powinien być zgodny z wytycznymi określonymi w Części V pkt.2 (Inne – prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej) „Wskazówek …..”. Zgodnie z powyższym obowiązkowe jest wykonanie testów sprawności psychoruchowej w badaniu wstępnym, a w badaniach okresowych badanie to powinno być przeprowadzane w zależności od wskazań lekarza przeprowadzającego badanie.

  Biorąc pod uwagę powyższe, wobec osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, nie podlegających ustawie o transporcie drogowym oraz osób, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, a w ramach obowiązków zawodowych kierują pojazdami służbowymi należy stosować również zakres badań zgodny z wytycznymi określonymi w Części V pkt.2 „Wskazówek …..”, obejmujący:

  1. Badanie wstępne:
      - badania lekarskie — ogólnolekarskie, okulistyczne, neurologiczne, w zależności od wskazań badanie laryngologiczne;
      - badania pomocnicze — testy sprawności psychoruchowej (w tym badanie oceniające widzenie obuoczne, zmierzchowe i zjawisko olśnienia); poziom glukozy, w zależności od wskazań EKG, inne badania laboratoryjne

  2. Badanie okresowe:     - badania lekarskie — ogólnolekarskie, w zależności od wskazań neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne     - badania pomocnicze — poziom glukozy, w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej, EKG, inne badania laboratoryjne.

      Należy podkreślić, iż skierowanie do pracowni psychologicznej na badanie sprawdzające sprawność psychoruchową wydaje, podobnie jak na inne badania, lekarz wykonujący badanie profilaktyczne. Psycholog nie powinien również, poza przypadkami wynikającymi ze wskazań psychologicznych, określać terminu następnego badania.”

  (Na podstawie pisma z dn.07.03.2008r. skierowanego do Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy, dr.n.med.Ewę Węgrowską-Koski)

  Obecnie coraz większa liczba firm bada regularnie swoich pracowników jeżdżących autami służbowymi lub kierującymi pojazdami do 3,5 t. Wynika to nie tylko z chęci poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale również jest związane z wymaganiami stawianymi przez ubezpieczycieli. W sytuacji, gdy dochodzi do kolizji, zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na brak orzeczenia o pozytywnym wyniku badań psychologicznych kierowcy.
  Podejmując decyzję o tym, czy skierować swoich pracowników-przedstawicieli handlowych na badania psychologiczne czy nie, warto więc wziąć pod uwagę : obowiązujące przepisy prawne, możliwość poprawy bezpieczeństwa swoich pracowników, względy związane z ubezpieczeniem aut firmowych.


Od lutego 2011r. przeprowadzamy badania psychologiczne:

 • Osób ubiegających się o oraz posiadających pozwolenie na broń
 • Kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora
 • Osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych
 • Osób ubiegających się o/i posiadających licencję detektywa
 • Strażników miejskich/gminnych
 • Inspektorów transportu drogowego


 • Zobacz filmy:Zobacz filmy:

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854